ภาระกิจ เดือน ธันวาคม

**********************************

ธันวา      1              วันเอดส์โลก

ธันวา      1              วันดำรงราชานุภาพ

ธันวา      3              วันคนพิการสากล

ธันวา      4              วันสิ่งแวดล้อมไทย

ธันวา      5              วันเฉลิมพระชนมพรรษา/วันพ่อแห่งชาติ

ธันวา      10           วันรัฐธรรมนูญ

ธันวา      10           วันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ

ธันวา      16           วันกีฬาแห่งชาติ

ธันวา      26           วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ธันวา      28           วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ธันวา      30 - 4     สัปดาห์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 7 วัน อันตราย

ธันวา      31           วันสิ้นปี

***********************                  

ธันวา                      ข้อมูล Nutri ของเดือน พ.ย.-ธ.ค.) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ธ.ค

ธันวา      ncd         รณรงค์คัดกรองเบาหวาน/ความดัน และบันทึกข้อมูล ผลการคัดกรองเบาหวานความดัน บน Hosxp_CPU 100%

ธันวา      ncd         รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ

ธันวา      cdd         รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์, รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1

**********************

ธันวา                      ประมาณ พย.,ธค. จะมีประชุมแลกเปลี่ยน (KM) อำเภอความคุมโรคเข้มแข็ง

ธันวา