html> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าหลวง


.:: ระบบงาน ::.
 • ข้อมูล | แผนงาน | ข้อมูลพื้นฐาน
 • บริหาร
 • CD | SRRT
 • ระบาดวิทยา
 • ส่งเสริม | NCD
 • คบ./เภสัช/แผนไทย
 • Envi
 • ภาคประชาชน
 • Menu Link. ..e.
 • Menu Special
 • DataCenter สสจ.ลพบุรี
 • Key บสต.
 • ระบบรายงาน

 • .:: ข้อมูลทั่วไป ::.
 • แผนที่
 • ประวัติ
 • องค์กร
 • แบบ/ฟอร์ม • รับ - ส่ง ข่าว/ข้อมูล
  ข่าวสารสำหรับ สอ./สสอ
  (1607tl-036497003)

 • ฝากไฟล์ [UpFile]
 • วิธีฝากไฟล์ให้โหลดได้
 • ห้องสมุด
 • แผนงาน
 • ผลการดำเนินงาน
 • คู่มือ/แนวทาง
 • Web Board สสอ.ท่าหลวง
 • บล๊อก สสอ.ท่าหลวง
 • ทดสอบความเร็วเน็ต
 • เช็คระบบมือถือ

 • .:: เครื่อข่าย สสอ. ::.
 • รพ.สต.แก่งผักกูด
 • รพ.สต.ซับจำปา
 • รพ.สต.หนองผักแว่น
 • รพ.สต.ทะเลวังวัด
 • รพ.สต.หัวลำ
 • สสจ.ลพบุรี
 • รพ.ท่าหลวง
 • สำนักระบาดวิทยา
 • พยากรณ์อากาศประจำวัน
 • บันทึกการคัดกรอง สปสช.
 • บันทึกบริการแพทย์แผนไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • ชมรมสาธารณสุข แห่งประเทสไทย
 • รายงาน วันอสม.แห่งชาติ ๒๕๕๖
 • VEP Alert Online

 • .:: อีเมล์ ::.
 • Gmail
 • Hotmail
 • Yahoo!!
 • ระบบ Mail สสจ.ลพบุรี


 • E-Mail:Thaloung506@hotmail.com และ Thaloung1@lbmoph.go.th
  โทร: 036 497003 โทรสาร: 036 497211 (อัตโนมัติ) By นายทินกร ใจเย็น   Webmaster